Axenda Científica

O carácter multidisciplinar de CRETUS permite abordar proxectos integradores con formulacións holísticos.

Ofrécese unha orientación orixinal, baseada nunha óptica interdisciplinar e holística fundamentada nas capacidades dos investigadores integrantes. Deste xeito, o desenvolvemento e avaliación de tecnoloxías ambientais novas concíbese baixo un marco de sustentabilidade, buscando solucións que permitan minimizar impactos e riscos, tratando de recuperar os recursos, mediante tecnoloxías que sexan económica, social e ambientalmente favorables (E).

Prioridade 1:  AUGA SEGURA

Favorecer a sustentabilidade do ciclo da auga e a seguridade dos ecosistemas acuáticos a longo prazo.

Reto 01
Auga e Saúde

Protexer a seguridade e calidade da auga para garantir a saúde das persoas e os ecosistemas, mediante a vixilancia e o control dos parámetros fisicoquímicos, toxicolóxicos e biolóxicos.

Reto 02
Ecoeficiencia

Asegurar o desenvolvemento de procesos con menor impacto ambiental e máis favorables desde o punto de vista socioeconómico. Contribuír á explotación sostible e equitativa dos ecosistemas acuáticos, asegurando unha calidade da auga axustada ás necesidades ambientais, sociais e industriais.

Reto 03
Auga como recurso

Garantir a eficiencia dos procesos de tratamento de augas para conseguir un efluente de calidade apto para a súa reutilización e que asegure o mantemento da integridade dos ecosistemas e a súa biodiversidade.

Prioridade 2: SOLOS SAUDABLES

Xestionar de forma sostible o recurso adoito e os ecosistemas terrestres, garantindo unha contorna saudable para a produción de alimentos, as persoas, a natureza e o clima.

Reto 01
Biodiversidade terrestre e saúde

Avaliar a vulnerabilidade de ecosistemas naturais, urbanos e agrícolas baixo diferentes presións ambientais ou antropogénicas.

Reto 02
Descontaminación 
e rehabilitación do solo

Reducir a contaminación do solo e promover a rehabilitación das súas funcións en áreas urbanas e rurais mediante o deseño e a promoción de estratexias e solucións tecnolóxicas sostibles.

Reto 03
Xestión sostible do solo

Reducir a degradación do territorio, maximicen as funciodesarrollando ferramentas, tecnoloxías e enfoques para supervisar, avaliar e identificar prácticas e métodos que nes ecosistémicas do solo.

Prioridade 3: CIDADES E INDUSTRIAS SOSTIBLES

Promover a transformación cara a unha economía circular nas áreas urbanas, os sistemas industriais e o territorio, en liña coas iniciativas de desenvolvemento sostible e o uso eficiente de recursos.

Reto 01
De Residuos a Recursos

Promover tecnoloxías para a recuperación de recursos a partir dos fluxos de residuos.

Reto 02
Cadeas de Valor
Sostibles e Circulares

Deseñar estratexias para a implantación de modelos de produción e consumo máis sostibles, avanzando no uso integral dos recursos, integrando non só a eficiencia do proceso produtivo, senón tamén o ecodiseño dos produtos e a valorización dos residuos.

Reto 03
Servizos Ecosistémicos
e Economía Circular

Avaliar os servizos ecosistémicos no contexto da transición cara á sustentabilidade en contornas naturais e urbanas.

                                              

Actividade financiada polo Convenio de Colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e a USC para o desenvolvemento de accións estratéxicas de I+D+i.