Impacto Socio-Económico e Ambiental

José Manuel Sabucedo Cameselle

Elena María Andrade Fernández

Alba Nogueira López

Cristina Gómez Román

Sebastián Villasante

Gumersindo Feijoo Costa

Óscar Rodil Marzábal

Almudena Hospido Quintana

Impacto Social e Políticas Públicas

1) Percepción e aceptación social

  • Avaliación de actitudes e comportamento ambiental.

O grupo conta cunha ampla batería de instrumentos de medida estandarizados, que utilizamos en diferentes traballos financiados por institucións públicas e empresas, para coñecer cales son as actitudes e as condutas da cidadanía en relación a diferentes temas ambientais. Esa información é indispensable á hora de deseñar calquera programa de intervención neses ámbitos.

  • Percepción de riscos.

A percepción ou non de riscos é un factor crave para actuar dunha ou outra maneira.  Pero entre a percepción e a conduta hai que contemplar factores mediadores, entre outros a atribución de causalidade, a vulnerabilidade e a eficacia. Estas medidas e análises están a utilizarse no proxecto  Run4Life (Recovery and Utilization of Nutrients 4 Low Impact Fertilizer)” e tamén se utilizarán no CONSERVAL (modelos de xestión sostible baseados na valorización de correntes residuais da industria conserveira).

  • Aceptación social de tecnoloxías ambientais.

A aceptación das tecnoloxías ambientais esixe, polo menos, de dúas condicións. A primeira, é que se perciba que existe un problema para o que se require algunha solución; a segunda, que a solución tecnolóxica que se ofrece considérese a apropiada. Dentro do proxecto Run4Life, o noso grupo encárgase de identificar barreiras e facilitadores que promoven a aceptación social da tecnoloxía que se desenvolve no proxecto (un sistema de tratamento descentralizado de augas residuais), así como o reuso de auga e de fertilizantes obtidos do devandito tratamento.

  • Rexistro e análise de datos cualitativos e cuantitativos.

Nunha parte significativa de traballos requírese a obtención de datos que van máis aló dos que  poidan proporcionar as escalas estandarizadas. Nese caso recórrese á elaboración de instrumentos de medida ad hoc, así como á utilización doutras estratexias como o uso de “focus group” e entrevistas en profundidade. En todos os nosos  traballos utilízanse métodos cualitativos e cuantitativos o que nos permite obter evidencia de a  validez converxente dos resultados.

  • Deseño de plans estratéxicos de intervención social e comunicación.

Os plans estratéxicos son a última fase dun proceso que se inicia coa análise e avaliación dun problema. Os plans estratéxicos marcarán as liñas de acción que hai que acometer, a súa priorización e temporalidade. Pero eses plans non se realizan nun “baleiro social”, senón que o fan no seo dunha comunidade na que existen sectores cun nivel de formación e información distintas e con ideas preconcibidas. Por iso, o plan estratéxico debe ir sempre acompañado dun plan de comunicación. O grupo realizou ao longo da súa actividade diversos plans deste tipo tanto para empresas como para institucións e organismos públicos.

2) Propostas normativas

3) Impacto normativo e de xénero

4) Evaluacíon de políticas ambientais

5) Deseño e avaliación de políticas ambientais

6) Instrumentos de intervención pública para a regulación da actividade económica (fiscalidade de mercados, compra pública)

7) Asesoramento sobre o marco normativo, control e autorización de actividades

8) Metodoloxías para rexistro e análise de datos cuantitativos e cualitativos

 

Economía Circular

1. Desenvolvemento de modelos de negocio circulares
2. Eco-deseño
3. Deseño e avaliación de políticas de
EC
4. Implementación e aplicación de certificacións e estándares ambientais
5. Indicadores de circularidade
6. Cadeas de valor e impacto ambiental.

                                              

Actividade financiada polo Convenio de Colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e a USC para o desenvolvemento de accións estratéxicas de I+D+i.