PERSOAL CRETUS

Jesús R. Aboal Viñas

• Catedrático
• Departamento: Bioloxía Funcional
• Centro: Facultade de Bioloxía (USC)
• Grupo de Investigación: Ecotoxicoloxía e Ecofísioloxía Vexetal (ECOTOX)
• Tel.: +34 881 811 000
• Email: jesusramon.aboal@usc.es
• Web Grupo: http://imaisd.usc.es/grupoficha.asp?idpersoatipogrupo=75121&i=es&s=-2-26-148

Bio
Licencieime en Ciencias Biolóxicas, Especialidade Bioloxía Vexetal, pola Universidade de Santiago de Compostela en 1993. O seguintes cinco anos dediqueime ao labor profesional en diversas consultoras ambientais, traballando para distintas administracións como ICONA e a Consellería de Medio Ambiente do Goberno Canario. Entre os traballos realizados o principal foi a planificación e xestión de Espazos Naturais, participando na redacción de diversos plans, decretos e investigación relacionada con figuras de protección. Este labor compaxineina coa realización da tese doutoral na Universidade da Lagoa no Departamento de Bioloxía Vexetal, defendida en 1998. Ese mesmo ano accedín como investigador á Universidade de Santiago de Compostela, onde se desenvolveu o meu labor docente e investigadora ata a actualidade (comezando en 3º ciclo, para posteriormente como Profesor asociado, Profesor Contratado Doutor e Profesor Titular en 1º, 2º, 3º ciclo e grao e posgrao). Na actualidade son Profesor Titular da área de Ecoloxía (acreditado a catedrático). A docencia neste período foi variada, impartindo diversas materias, con continuos cambios ao longo dos cursos. En relación á calidade da docencia as enquisas da satisfacción coa docencia recibida por parte do alumnado, sempre me avaliaron de forma moi satisfactoria, superando sempre as puntuacións da universidade, centro e materia. Desde que foi posible, empreguei plataformas de teleformación xerando contidos dixitais propios e utilizando material didáctico moi variado. As principais liñas de investigación mantidas foron a ecoloxía vexetal (alometría, estrutura espacial, sucesión etc.)/ etc.), os ciclos biogeoquímicos ligados a cubertas forestais e a ecotoxicología principalmente investigando aspectos relacionados coa biomonitorización (i.e. optimización de técnicas de biomonitorización tanto activa como pasiva). Froito desta investigación son 82 artigos (JCR) a maioría nas máis prestixiosas revistas da área, cun elevado nivel de aceptación na comunidade científica o que se plasmou nun índice h=20 (scopus). Actúo frecuentemente como revisor de moitas desas revistas e formo parte do comité editorial de algunhas. A produción científica acompáñase de diversas participacións en congresos internacionais e proxectos tanto en convocatorias competitivas (figurando nalgún como IP), como convenios coa administración e contratos con empresas. Entre os diferentes proxectos e convenios destaca a implantación dun Banco de Mostras Ambientais (que na actualidade ten máis de 40.000 mostras depositadas). Froito de parte destas investigacións foi a creación dun Spin-off da USC dedicado a biomonitorización coa implementación dun rexistro. Hei codirigido ou dirixido 5 tese doutoral (codirigiendo na actualidade 2 máis), 12 tese de licenciatura, 15 proxectos de fin de máster, 5 proxectos de fin de grao e máis de 20 traballos de investigación tutelados e traballos academicamente dirixidos. En canto aos postos de xestión, fun durante máis de dous anos Director de Xardín Botánico de Santiago (con equivalencia a Dirección de Departamento), ademais de membro das comisións de Calidade e de Docencia e membro do Claustro da USC. Na actualidade son Vicedecano (encargado de calidade) da Facultade de Bioloxía da USC.

Liñas de Investigación
Ecoloxía vexetal (alometría, estrutura espacial, sucesión)
• Ciclos
biogeoquímicos ligados a cubertas forestais
Ecotoxicología. Biomonitorización ambiental pasiva e activa

Proxectos 

Publicacións

                                              

Actividade financiada polo Convenio de Colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e a USC para o desenvolvemento de accións estratéxicas de I+D+i.