Presentación

O Equipo

CRETUS, Cros-disciplinary Research in Environmental Technologies, créase en 2015 como agrupación estratéxica dentro do programa “Creación, Recoñecemento e Estruturación de Grupos Estratéxicos do Sistema Universitario de Galicia”, financiado pola Xunta de Galicia. Nese momento CRETUS formábano 8 grupos de investigación da Universidade de Santiago de Compostela (4 GRC e 4 GPC) coordinados por Juan M. Lema Rodicio, Catedrático do Departamento de Enxeñería Química. O grupo estratéxico, constituído por 50 profesores e 90 investigadores de diversas áreas de investigación, desenvolveron a súa actividade nas facultades de Bioloxía, Física, Psicoloxía, Economía, Química e Escola de Enxeñería cun obxectivo común: desenvolver e avaliar tecnoloxías ambientais sostibles buscando solucións que permitan minimizar impactos e riscos, tratando de recuperar recursos, a través de procesos que sexan económica, social e ambientalmente sostibles.

En 2018,  a Agrupación consegue a súa renovación tras superar a avaliación do seu Plan Estratéxico con 84 puntos sobre 100. En decembro de 2020, o Consello de Goberno da Universidade de Santiago de Compostela, acorda a aprobación de CRETUS como Centro Singular da Universidade, pasando a formar parte da Rede de Centros de Singulares de Investigación xa existentes na USC. Maite Moreira, Catedrática de Enxeñería Química, é nomeada directora. En 2022 consegue a aprobación da Xunta de Galicia como Centro de Investigación.

Na actualidade, CRETUS conta con 32 investigadores adscritos ao centro, 7 colaboradores, uns 30 investigadores postdoutorais, ao redor de 80 investigadores predoctorales e 10 técnicos de xestión e persoal de laboratorio.
Os investigadores seguen desenvolvendo as súas actividades nas súas facultades aínda que no edificio común hai espazos de co-working e  salas de reunión.

CRETUS segue contando co apoio de importantes empresas e institucións do sector ambiental.

CRETUS constitúese como un centro

 

INTEGRAL/INTEGRADOR

Entre distintos campos de coñecemento e distintas necesidades

INTERNACIONAL

Con vocación de cooperación internacional

SOSTIBLE

Desde a perspectiva dos recursos humanos, tecnolóxicos e financeiros

ÍNTEGRO

Responsable e comprometido coa sociedade 

O Centro

CRETUS ten a súa sede nun edificio singular situado na rúa Constantino Candeira, no Campus Vida da Universidade de Santiago de Compostela. O edificio dispón dunha superficie útil de 1.112 m2 , distribuídas en catro plantas. 

Este edificio alberga a dirección e administración do CS, así como despachos para aproximadamente 40 investigadores pre e postdoutorais. O edificio conta cunha zona común de servizos científico-técnicos, que se irá dotando de equipos de uso compartido.

 CRETUS EN NÚMEROS

Investigadores Vinculados

Postdoctorados

Técnicos

Doutorandos

Colaboradores

Misión

 

Impulsar a investigación interidisciplinar, o desenvolvemento, a implantación e a avaliación de solucións tecnolóxicas avanzadas que respondan aos retos ambientais da sociedade, contribuíndo á sustentabilidade do planeta e á transición cara a unha economía circular.

Visión

 

Ser un centro de referencia internacional na xeración de coñecemento científico e de solucións de vangarda aos grandes retos medioambientais, cun equipo multidisciplinar consolidado, que desenvolve proxectos de significativo impacto social e económico con colaboradores dos sectores público e privado en Galicia, España e Europa. Ser un axente activo no esforzo por sensibilizar á sociedade a todos os niveis —cidadán, político e económico— para impulsar cambios sistémicos cara un planeta máis sostible.

 

EIXOS ESTRATÉXICOS

TALENTO

Facilitar o desenvolvemento da carreira profesional; Atracción e fidelización do talento; Creación dunha cultura de traballo multidisciplinar.

 

COÑECEMENTO

Promover a creación de redes e alianzas externas científicas; Crear sinerxias multidisciplinares; Ser un referente internacional en tecnoloxías ambientais para o desenvolvemento sostible; Xeración e desenvolvemento de solucións de vangarda.a.

 

INNOVACIÓN E SOCIEDADE

Impulsar o desenvolvemento sostible na sociedade e o tecido empresarial; Promover a igualdade de oportunidades na comunidade científica;

 

GOBERNANZA

Establecer normas para unha investigación de calidade; Desenvolver un modelo de goberno aberto á sociedade; Dotarse de capacidade propia de xestión; Ampliar e diversificar as fontes de financiamento; Monitorizar e avaliar o impacto de CRETUS.

 

                                              

Actividade financiada polo Convenio de Colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e a USC para o desenvolvemento de accións estratéxicas de I+D+i.