Transparencia

O modelo de xestión de CRETUS baséase nos principios de transparencia, rendición de contas e uso eficiente dos recursos. Para converterse nun centro de investigación coa máxima transparencia e en cumprimento da  Lei de Galicia 1/2016 sobre transparencia e bo goberno , ponse a disposición do público os documentos máis relevantes relacionados coa nosa actividade.

 

Regulamento de Réxime Interno do Centro

Perfil da Directora Científica

Perfil da Directora Adxunta

Código de boas prácticas de investigación USC

HRS4R (Estratexia de Recursos Humanos para o Persoal Investigador)

Memorias da actividade de CRETUS

                                              

Actividade financiada polo Convenio de Colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e a USC para o desenvolvemento de accións estratéxicas de I+D+i.