PERSOAL CRETUS

Elena María Andrade Fernández

• Profesora Titular de Universidade

• Departamento: Psicoloxía Social e Básica e Metodoloxía

• Centro: Facultade de Psicoloxía (USC)

• Grupo de investigación: Comportamento Social E Psicometría Aplicada (COSOYPA)

• Tel.: +34 8818 13802

• Email:  elena.andrade@usc.es

• Web grupo: https://cosoypa.com/

Bio
Licencieime en Psicoloxía na Universidade de Santiago de Compostela (USC). En 1993 recibín unha axuda para estudos de Terceiro Ciclo e en 1994 unha bolsa FPU do Ministerio de Educación. En 1994 realicei unha estancia na University of Surrey, baixo a tutela do Profesor David Uzzell, experto en Psicoloxía Ambiental. Asociado á situación de bolseira FPU, conseguín apoio da USC para realizar outras dúas estancias. A primeira tivo lugar en 1996, na Washington State University. Foi supervisada polo Profesor Donald Stem, con quen colaborei nunha investigación transcultural sobre medida das actitudes. Precisamente obtiven a Licenciatura con Grao en 1996 e o Premio Extraordinario de Licenciatura co traballo “Escalas de resposta na investigación psicolóxica: un estudo comparativo”.

A segunda estancia foi en 1997, na Universitat de Barcelona, convidada pola Profesora Teresa Anguera. Alternei esta estancia con estudos de máster na Universitat Autònoma de Barcelona sobre Psicoloxía do Deporte, un novo ámbito de indagación para o noso grupo. En 1998 defendín na USC a miña Tese Doutoral. Tamén en 1998 formalicei un contrato como Profesora Asociada, condición que mantiven ata 2003, cando concursei ao corpo de Profesores Titulares de Universidade. Como docente, impartín materias vinculadas a Medida, Deseños e Análises Estatístico de Datos. Colaborei en programas de grao, máster e doutoramento. Coordinei estudos propios de especialización (2001) e de máster (2005-2006), e dirixín diversos traballos académicos, entre eles 5 Tese Doutoral. Son autora e coautora de 6 libros, 4 capítulos e 24 artigos científicos. Participei nunha decena de proxectos competitivos, en varios contratos con institucións e no lanzamento dunha spin-off. #De acordo con o grupo de investigación GI-1456, son as miñas dúas liñas prioritarias actuais a medida e o comportamento ambiental.

Liñas de Investigación
Actitudes
• Elaboración de Tests
• Comportamento e medio ambiente
• Psicoloxía do deporte

Proxectos vixentes

AGRUP2015/02, Agrupación estratéxica Centro de Investigación en Tecnoloxías
Ambientais (CRETUS). Consellería de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria. (01.11.2015-01.12.2017) IP: Juan M. Lema Rodicio. 500.000 €.
Membro de equipo directivo.
GPC2013-017, Consolidación e estruturación. (GPC) GI-1456 Comportamento
Social e Psicometría Aplicada (COSOYPA). (2013-PG038). Consellería de Cultura,
Educación e Ordenación Universitaria. IP: José Manuel Sabucedo. (Universidade de
Santiago de Compostela). 15/08/2013-31/12/2015. 70.000 €. Membro de equipo.

Proxectos

Publicacións

                                              

Actividade financiada polo Convenio de Colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e a USC para o desenvolvemento de accións estratéxicas de I+D+i.